Rolnictwo, Uprawa, Owoce, Warzywa, Przetwórstwo

Podczas poniedziałkowego (15 marca br.) walnego założycielskiego zebrania Związku Sadowników RP O/Jasieniec powołano jego Zarząd.

W spotkaniu oprócz sadowników, uczestniczyli Marek Pietrzak - Wójt Gminy Jasieniec, gospodarz spotkania, Mirosław Maliszewski - Prezes Zarządu Głównego Związku Sadowników RP, Poseł na Sejm RP oraz Pan Zenon Woźniak inspektor ds. rolnictwa przy tutejszym urzędzie gminy.

Spotkanie otworzył i poprowadził Sylwester Janota. Prezes Zarządu Głównego Związku Sadowników RP poinformował zebranych, że pod koniec czerwca 2009 r. grupa inicjatywna 27 członków Związku Sadowników RP O/Jasieniec zwróciła się z prośbą do Zarządu Głównego o utworzenie struktur Związku na terenie Gminy Jasieniec. W listopadzie na posiedzeniu Zarządu Głównego ZSRP przychylono się do tego wniosku i podjęto uchwałę o utworzeniu tutejszego Oddziału. Maliszewski poinformował również, że zgodnie z prawem do władz Zarządu mogą kandydować jedynie osoby, które składały w imieniu jasienieckich sadowników w/w wniosek. Poseł przybliżył także sadownikom najbardziej nurtujące środowisko sadownicze sprawy tj. eksport owoców, szczególnie jabłek do Federacji Rosyjskiej, a także nowe rozporządzenie dotyczące procedur związanych z zatrudnianiem obcokrajowców zza wschodniej granicy (głównie Ukraińców).

Następnie przystąpiono do wyborów władz Oddziału w Jasieńcu. W tajnym głosowaniu jasienieccy sadownicy na swojego Prezesa wybrali Sylwestra Janotę na którego głosowało 12 osób. Nowo wybrany Prezes zadeklarował ścisłą i merytoryczną współpracę z władzami naczelnymi Związku i z innymi strukturami terenowymi stowarzyszenia. Zadeklarował, że tutejsza komórka nie będzie uprawiać polityki konfrontacji i permanentnej wewnętrznej kłótni, lecz sumiennie pracować dla dobra polskich sadowników. Tego dzisiaj najbardziej potrzeba i w Jasieńcu i w całej ogrodniczej Polsce. Swoją energię i chęć działania należy skoncentrować na ścisłym współdziałaniu w ramach Związku, a nie na wzajemnym zwalczaniu. Rozbity Związek, rozbite środowisko jest łatwym do "rozgrywania" dla przeciwników. Jedność może pozwolić przetrwać trudne czasy.

Wiceprezesami zostali wybrani: Ireneusz Białek oraz Robert Kalinowski, sekretarzem Sławomir Łapot, a funkcja skarbnika przypadła Markowi Strzelczykowi. Podczas głosowań wybrano również Komisję Rewizyjną w skład, której weszli Wiesław Chmielewski -przewodniczący oraz Paweł Kochański i Krzysztof Rogalski.

Podczas zebrania przyjęto uchwały, których realizację powierzono nowym władzom O/ Jasieniec: Po pierwsze skierowanie pisma - wniosku do wójta gminy Jasieniec z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Lokalnej Grupy Działania "Kraina Kwitnących Sadów" na dofinansowanie zakupu stacji meteo w ramach programu RIM-pro m.in. do określania racjonalnej sygnalizacji zwalczania parcha jabłoniowego.

Po drugie złożenie wniosku do tutejszego Urzędu o możliwość zorganizowania cyklu szkoleń w gminie, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Skarbowym w Grójcu na temat możliwości legalnego zatrudniania cudzoziemców.

Na zakończenie zebrania Prezes Maliszewski pogratulował, w imieniu własnym i całego Zarządu Głównego, nowo wybranym władzom oraz zapewnił, że Oddział Jasieniecki może liczyć na pomoc i wsparcie naczelnych władz Związku.

Całe poniedziałkowe spotkanie przebiegało w powadze wynikającej z aktualnej trudnej sytuacji wielu gospodarstw, jednak w bardzo miłej atmosferze.