Słownik pojęć - branża piekarska

Oficjalny Kodeks zatwierdzony przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązuje członków Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP.

CZĘŚĆ OGÓLNA

§1

1. Zasady etyki piekarza wynikają z ogólnych norm etycznych.
2. piekarz jest obowiązany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a także zasad etyki zawodowej objętych niniejszym kodeksem.

§2

Organy samorządu rzemieślniczego czuwają nad przestrzeganiem przez piekarzy zasad wymienionych w §1 pkt.2 oraz reagują na łamanie tych zasad.

§3

1. Naruszenie obowiązków wynikających z zasad objętych niniejszym kodeksem stanowi uchybienie godności zawodu.
2. zasady Kodeksu stosuje się odpowiednio do publicznej działalności pozazawodowej piekarzy.


CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

§4

Podstawowymi zasadami obowiązującymi piekarza są : uczciwość, rzetelność oraz życzliwe i kulturalne traktowanie klientów.

§5

1. Piekarz winien swą postawą i działaniem dawać dobre świadectwo zawodowi oraz dbać o jego powagę i godność.
2. W czasie wykonywania swej pracy piekarz musi zachowywać trzeźwość i nie podlegać działaniu jakichkolwiek środków uzależniających.

§6

Piekarz obowiązany jest dbać o przestrzeganie zasad etyki również przez innych członków środowiska zawodowego oraz przez swoich pracowników.

§7

1. Piekarz powinien rozwijać swą wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w celu podnoszenia jakości produkcji i świadczonych usług.
2. Niedozwolone jest stosowanie metod produkcji (wypieku) uznanych przez naukę za szkodliwe lub bezwartościowe.
3. Szczególnie naganne jest oszukiwanie na wadze i recepturach.

§8

Piekarze powinni okazywać sobie wzajemną życzliwość i szacunek.

§9

Piekarz powinien kierować się zasadą lojalności w stosunku do innych piekarzy, zachowując wszakże prawo do oceny ich pracy, a zarazem wystrzegając się jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej.

§10

Nieuczciwa konkurencja przejawia się w szczególności w :
1. zabieganiu o klienta niższymi cenami kosztem jakości produkcji;
2. krytykowaniu wobec klientów jakości wyrobów innych piekarzy;
3. przejmowaniu pracowników bądź uczniów innego piekarza bez uprzedniego porozumienia się z nim.

§11

Doświadczeni piekarze winni służyć radą i pomocą mniej doświadczonym lub początkującym w zawodzie.

§12

Gdy istnieje zatarg miedzy piekarzami, mogą oni wystąpić o jego rozstrzygnięcie do sądu powszechnego dopiero po uprzednim przeprowadzeniu postępowania ugodowego przez organy samorządu zawodowego.

§13

Piekarz obowiązany jest zapewnić czeladnikom, uczniom i innym pracownikom swojej firmy zadawalające warunki pracy oraz umożliwić im podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

§14

Piekarz powinien na bieżąco kontrolować pracę osób wymienionych w poprzednim paragrafie i służyć im pomocą.

§15

W miejscu pracy piekarze i ich personel winni wystrzegać się wszelkich flirtów i niestosownych poufałości.

§16

1. Piekarze powinni solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie.
2. Organy samorządu zawodowego piekarzy winny :
1) dbać o honor zawodu piekarza i szacunek dla niego;
2) dbać o przestrzeganie przez piekarzy etyki zawodowej;
3) troszczyć się o to, aby jego członkowie wykonywali swój zawód sumiennie i rzetelnie.

§17

1. Piekarz wybrany do samorządu winien uczestniczyć w jego pracach. 2. Każdy członek samorządu winien w szczególności :
1) swą postawą i działaniem dawać świadectwo zasadzie, według której funkcje i zadania samorządu mają wobec społeczności piekarzy przede wszystkim charakter służebny;
2) dążyć do realizowania woli ogółu piekarzy, działając rozważnie i zgodnie ze swą najlepszą wiedzą dla ich dobra.

§18

Obowiązkiem każdego piekarza jest :
1) przestrzeganie postanowień zawartych w uchwałach organów samorządu;
2) współdziałanie z władzami samorządu i lojalność wobec jego organów.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

W wypadkach nie przewidzianych w Kodeksie Etyki Piekarza należy kierować się zasadami wyrażonymi w uchwałach samorządu zawodowego oraz dobrymi obyczajami przyjętymi przez środowisko piekarzy.

§20

1. Piekarze prowadzący szkolenie uczniów powinni zaznajamiać ich z Kodeksem, a uczniowie powinni zarówno przyswajać sobie, jak i respektować zasady w nim zawarte.
2. Jednocześnie piekarze ci winni swym postępowaniem stanowić przykład godny naśladowania dla uczniów będących pod ich opieką.

§21

Niniejszy Kodeks został zatwierdzony przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje jego członków.Opracowanie: Andrzej Jerzy Motyl
źródło: www.stowarzyszeniepiekarzy.pl