Wiadomości i Informacje - Rynek mleczarski

Związek Polskich Przetwórców Mleka

Dotknięta recesją branża mleczarska od niemal dwóch lat zmaga się z problemem spadku popytu na przetwory mleczne. W odpowiedzi na problemy ze sprzedażą zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych, ceny zbytu mleka i jego przetworów zostały istotnie obniżone

Co odbiło się na dochodach zarówno samych przetwórców jak też producentów mleka, nie miało natomiast wpływu na wydatki konsumentów i nie doprowadziło do wzrostu popytu.

Istotne różnice pomiędzy cenami zbytu przetworów mlecznych, a cenami detalicznymi od dłuższego czasu sygnalizowane przez branżę mleczarską zostały również dostrzeżone przez administrację zarówno unijną jak i krajową.

Związek Prywatnych Przetwórców Mleka z zainteresowaniem przyjął informację o inicjatywie Ministra Marka Sawickiego dotyczącej powołania Międzyresortowego Zespołu w sprawie monitorowania działań podmiotów w całym łańcuchu żywnościowym do którego zadań należeć będzie m. in. przegląd praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw, jak też przegląd legislacji regulującej stosunki producent - przetwórca handel.

Zgodnie z propozycją Ministra Sawickiego w skład Zespołu mają wejść podsekretarze stanu z resortów: Gospodarki, Finansów, Skarbu Państwa, Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W związku z tym zwracamy się z apelem do Pana Ministra Sawickiego o włączenie do prac Zespołu przedstawicieli Związku Prywatnych Przetwórców Mleka, jako reprezentantów środowiska mleczarskiego, w celu zapewnienia merytorycznego wkładu do dyskusji o tych istotnych problemach dotyczących także naszego sektora.

Deklarując otwartość na współpracę z członkami Zespołu i pomoc w realizacji stawianych przed nimi zadań, wyrażamy nadzieję, że rezultaty prac Zespołu przyniosą wymierne korzyści wszystkim ogniwom łańcucha dostaw eliminując nieuczciwe praktyki handlowe, przy jednoczesnym zachowaniu zasad funkcjonowania wolnego rynku.