Wiadomości i Informacje - Mięso, Wędliny

Rosnące wymagania konsumentów dotyczące wartości zdrowotnej żywności sprawiają, że ekologiczna produkcja wołowiny ma coraz większe znaczenie. Chów bydła w warunkach zbliżonych do naturalnych ogranicza zagrożenia związane z intensywną produkcją rolniczą w gospodarstwach towarowych.


Jednym z obszarów rolnictwa ekologicznego jest chów bydła. W zależności od kierunku hodowli może on być mięsny, mleczny lub mieszany. Celem takiego chowu jest uzyskanie dobrej jakościowo wołowiny. Jakość mięsa zależy od rasy, warunków utrzymania, systemu żywienia, tempa wzrostu, wieku i płci ubijanych zwierząt. Gospodarstwa ekologiczne organizuje się przede wszystkim w rejonach o dużym udziale trwałych użytków zielonych, czyli łąk i pastwisk.


Wysokie standardy chowu ekologicznego

Chów ekologiczny musi być oparty na realizowaniu wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt. Musi również zaspokajać potrzeby związane z trybem życia danego gatunku bydła, a także mieć na uwadze zdrowie zwierząt rozumiane poprzez zapobieganie chorobom. Szczególnie ważne są odpowiednie warunki pomieszczenia, praktyki hodowlane i obsada powierzchni bytowania zwierząt. Przepisy nakazują, by personel odpowiedzialny za utrzymanie zwierząt posiadał niezbędną wiedzę dotyczącą zdrowia i potrzeb związanych z dobrostanem bydła. Ważne jest dobranie takiego systemu chowu, który będzie zaspokajać podstawowe wymogi zwierząt. Chodzi tu przede wszystkim o żywienie, dostęp do wody, potrzebę przestrzeni życiowej, leczenie, higienę utrzymania, warunki świetlne, mikroklimat pomieszczeń, a także zapewnienie towarzystwa innych zwierząt. Chów ekologiczny obejmuje również zakaz okaleczania zwierząt i zapewnienie schronienia przed złymi warunkami klimatycznymi. W takim systemie uwzględnia się także właściwe warunki transportu zwierząt i humanitarny sposób uboju.


Utrzymanie bydła mięsnego

By spełnić zasady utrzymania bydła w systemie rolnictwa ekologicznego, należy zapewnić zwierzętom możliwość korzystania z pastwiska. Polskie warunki klimatyczne sprawiają, że najczęściej stosuje się system pastwiskowo-alkierzowy, który polega na utrzymywaniu bydła na pastwisku od wiosny do późnej jesieni, natomiast w czasie zimy bydło przetrzymywane jest w budynku. Podstawowym warunkiem naturalnego chowu jest odpowiednie żywienie zwierząt, które ma za zadanie utrzymać je w dobrej kondycji. Potrzeby żywieniowe bydła mięsnego powinny być zaspokajane w 60% paszą objętościową, w lecie zielonką pastwiskową, a w zimie kiszonką z traw i sianem łąkowym. Wypas powinien trwać minimum 150 dni w ciągu roku.

Polskie warunki klimatyczne, a także duża powierzchnia trwałych użytków zielonych, pozwalają na chów bydła w jak najbardziej naturalnym środowisku. Spełnienie wysokich standardów ekologicznego chowu bydła zapewnia uzyskanie wołowiny dobrej jakości. Gospodarstwa ekologiczne produkują również mięso o wysokiej wartości zdrowotnej. Polska wołowina jest zatem mięsem o wysokiej jakości i zdrowotności, po które można sięgać bez obaw, jeśli mamy pewność, że pochodzi od zaufanych hodowców, od których skupu dokonują takie ubojnie jak np. ta, której oferta jest do przejrzenia na stronie www.cezan-ubojnia.pl.