Wiadomości i Informacje - Mięso, Wędliny

nabór naukowców do prestiżowego Projektu „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności”, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemy B + R, zarządzanie badaniami produkcji żywności, badanie żywności, zarzadzanie-badaniami.plPolskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zaprasza pracowników naukowych do udziału w projekcie szkoleniowym „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemy B + R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”.

 

Warto wziąć udział

Program szkolenia został dostosowany do aktualnych potrzeb sektora produkcji żywności. Podczas dwóch pięciodniowych zjazdów Uczestnicy i Uczestniczki Projektu poznają najlepsze europejskie praktyki w zakresie planowania projektów badawczych aplikacyjnych dostosowanych do potrzeb sektora produkcji żywności oraz zarządzania ich realizacją. Uczą się planowania i zarządzania projektem, a następnie  opracowują w grupach briefy projektów badawczych oraz ćwiczą zastosowanie narzędzi zarządzania projektami w praktyce.

 

Aktualnie prowadzony jest nabór Uczestników i Uczestniczek do II i III grupy szkoleniowej. Pierwszy zjazd II grupy odbędzie się w dniach 4-8 lutego 2013 r.

 

Wrażenia po zakończeniu I zjazdu szkoleniowego grupy I

W roku 2012 odbyły się dwa zjazdy pierwszej grupy szkoleniowej Projektu. W sierpniu, w Mrągowie, gośćmi specjalnymi szkolenia byli wybitni naukowcy i równocześnie kierownicy prestiżowych, międzynarodowych projektów badawczych: Prof. Nigel Scollan z walijskiego Uniwersytetu w Aberystwyth,  dr Declan Troy z irlandzkiego TEAGASC oraz Prof. Jean – Francois Hocquette, reprezentujący francuski instytut INRA.

 

W trakcie pierwszych czterech  dni szkolenia, prowadzonych przez ekspertów zagranicznych, oprócz prezentacji najlepszych praktyk poruszane zagadnienia obejmowały m.in.  proces inicjowania projektu i analizy rynku – badanie potrzeb biznesowych w projektach aplikacyjnych, kreowanie wpływów nauki na sektor produkcji żywności oraz innowacje w sektorze, proces doboru partnerów, transfer technologii,  proces planowania i budowania projektu, przygotowanie studium wykonalności, a także zarządzanie zakresem projektu, czasem i kontrolą jakości. Organizator zapewnił Uczestnikom i Uczestniczkom tłumaczenia symultaniczne podczas szkoleń prowadzonych w języku angielskim.

Ostatni, piąty dzień I zjazdu prowadziła dr Marta Doroba, w którym podczas warsztatów Uczestnicy i Uczestniczki zapoznali się z efektywnym planowaniem pracy zespołów w projektach B+R, w tym z  elastycznymi formami zatrudniania dostosowanymi do społecznych uwarunkowań Kobiet i Mężczyzn.

 

II zjazd – egzaminy zdane, certyfikaty rozdane!

W dniach 11-16 listopada br. w Sopocie odbył się II zjazd szkoleniowy. Całość zajęć miała charakter warsztatów. Uczestnicy podzieleni na dwie podgrupy, pracowali w  kilkuosobowych zespołach mając na celu opracowanie briefów projektów badawczych, związanych z produkcją żywności. Efekty pracy w grupach były naprawdę imponujące. Niemal wszystkie powstałe projekty mają charakter wdrożeniowy, doskonale  wpisują się w niszę rynkową i pozytywnie zaskoczyły zarówno Ekspertów prowadzących warsztaty, Egzaminatorów jak również Organizatorów.

 

W pierwszym dniu warsztatów trener Waldemar Wójcik  – Przedstawiciel Naukowy firmy NESTLE Polska S.A. wprowadził  Uczestników w tematykę wyzwań rynku badań produkcji żywności w Polsce. Pan Waldemar zaprezentował przykłady udanej współpracy nauki z biznesem przy projektach aplikacyjnych. Ponadto Uczestniczki i Uczestnicy poznali m.in. zagadnienia  transferu technologii oraz możliwości związane z wprowadzaniem innowacyjnych produktów na rynek.

 

Drugi i trzeci dzień zajęć poświęcone zostały na opracowywanie briefów projektów badawczych, związanych
w sektorem produkcji żywności.  Prowadzący warsztaty w grupach to Lucjan Paszkiewicz i Marek Maczuga – doświadczeni trenerzy i specjaliści w zakresie planowania i realizacji projektów badawczych aplikacyjnych.
W trakcie dwóch dni warsztatów trenerzy zaznajomili grupę z zasadami tworzenia projektu, jego strukturą oraz zarządzaniem jego realizacją. Następnie Uczestniczki i Uczestnicy projektu stworzyli briefy projektów badawczych w interdyscyplinarnych, kilkuosobowych zespołach.

 

W czwartym dniu warsztatów trener Andrzej Ereciński  przeprowadził analizę SWOT utworzonych projektów, moderował dyskusję w grupie oraz przygotował Uczestników i Uczestniczki do przedstawienia prezentacji projektów przed Komisją Egzaminacyjną  w dniu następnym.

 

W piątym dniu zjazdu odbył się egzamin składający się z części pisemnej oraz prezentacji utworzonych briefów projektów przed Komisją Egzaminacyjną złożoną z Kierownika Zadania interdyscyplinarnego projektu badawczego oraz dwóch przedsiębiorców związanych z produkcją żywności.

 

„Oprócz starannie dobranego programu szkolenia oraz kadry trenerskiej, staraliśmy się zapewnić naszym Uczestnikom i Uczestniczkom jak najlepsze warunki udziału w warsztatach zarówno pod względem lokalizacji, sal szkoleniowych, jak również samego pobytu i wyżywienia” – mówi Maciej Kozłowski, Kierownik Projektu. „Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom grupy I za aktywny udział w Projekcie oraz jego imponujące efekty!”

 

Nabór do projektu trwa

Zapraszamy do udziału w Projekcie pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów  naukowych PAN, jednostek naukowych tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców), którzy związani są  z sektorem produkcji żywności  lub planujących prowadzić badania w tym zakresie.

 

Aby wziąć udział w Projekcie, należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej www.zarzadzanie-badaniami.pl i przesłać je na adres Biura Projektu.

Wszelkie informacje można uzyskać pod  numerem telefonu (22) 622 04 12.

 

Zobacz - Pełna galeria zdjęć