Wiadomości IT w Przemyśle Spożywczym

Obecnie termin „harmonogramowanie produkcji” staje się coraz bardziej popularny, szczególnie wśród firm dbających o wysokie standardy wyrobów oraz o dobre relacje z klientem. Zarządzanie procesem produkcyjnym jest szczególnie ważne dla branży spożywczej, gdzie dbałość o świeżość produktu ma pierwszorzędne znaczenie. Usprawnienie tego procesu wspierają nowoczesne systemy informatyczne, które znacznie ułatwiają prowadzenie magazynów, czy zarządzanie zasobami firmy.

Produkt kontrolowany

Kontrola jakości to szereg działań, które muszą być spełnione, aby produkt został dopuszczony do sprzedaży. Dopuszczenie do obrotu rynkowego odbywa się po badaniu laboratoryjnym i akceptacji wszystkich właściwości. Zwykle kontrolę przeprowadza pracownik, co jest czasochłonne i zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Wdrożone oprogramowanie informatyczne pomaga zarządzać systemem kontroli w przedsiębiorstwie. Wszystkie działania, które składają się na proces kontrolingu, wykonuje za nas system, który eliminuje błędy, jakie mógłby popełnić człowiek. Drobiazgowo porównuje właściwości i cechy wyprodukowanej partii z wymaganymi normami, zapisanymi w systemie.

- Elastyczność systemów ERP, zintegrowanych z modułami jakości, pozwala budować niezależne, odrębne scenariusze badań dla każdego produktu. Zintegrowany system, w momencie przyjęcia produktu na magazyn automatycznie generuje próbkę do badań. Próbka, zgodnie z ustalonym scenariuszem, wymaga określenia wartości badanych cech. Jeżeli badane właściwości mieszczą się w założonych normach, próbka podlega akceptacji i następuje dopuszczenie towarów do sprzedaży. Badanie schodzi do poziomu konkretnej partii, a więc nie dotyczy całej produkcji danego towaru, z czego wynikają kolejne usprawnienia. Jeśli w produkcji zostanie stwierdzona np. obecność salmonelli, wówczas wszystkie potencjalnie zarażone produkty zostaną automatycznie wycofane - mówi Bartłomiej Sarnowski, Konsultant w Exact Software Poland.


Wdrożone oprogramowane pozwala również na zachowanie zgodności z przepisami prawa żywnościowego i innymi specyficznymi wymaganiami użytkowników, co wpływa także na jakość wytwarzanych produktów

Firma – jeden organizm

Nowoczesne systemy IT pozwalają przygotować plan produkcji dla całego przedsiębiorstwa. Zaczynając od stworzenia planu produkcji na podstawie zamówień klientów, możemy określić potrzebną wielkość partii, czy stany gotowych wyrobów w wybranych magazynach. Rejestrując historyczne dane, system generuje także plany sprzedażowe. W oparciu o nie, tworzone są zlecenia produkcyjne. Na podstawie planu produkcji powstają z kolei listy zadań dla pracowników, które mogą być przekazywane bezpośrednio do stanowiska pracy i wyświetlane jako dyspozycje do realizacji. Łącząc technologię z tabelami pracy, oblicza się koszt wytworzenia danego produktu. Tak zorganizowany proces wytwórczy pozwala planować wielkość dostaw, prognozować sprzedaż, zapotrzebowanie na siłę roboczą, czy wyniki finansowe. Dzięki zarejestrowaniu przebiegu produkcji można przeanalizować (na podstawie raportów, wykresów, zestawień) i porównać wielkość planowanej produkcji z faktycznie zrealizowaną.


- Wprowadzając system IT do firmy o wiele łatwiej jest prowadzić i kontrolować gospodarkę materiałową. Stworzenie centrum kontroli materiałów znacznie upraszcza proces uzupełniania zapasów. Wówczas na jednym ekranie, służącym do wprowadzania i wyświetlania danych, możemy śledzić całe spektrum działań, mających miejsce w przedsiębiorstwie – dodaje Bartłomiej Sarnowski.